Polityka prywarności

 

ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

PERFECTUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Rozporządzeniem).

W związku z powyższym, stosownie do art. 13 Rozporządzenia, informujemy, iż obowiązują następujące zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych jest PERFECTUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, z adresem: 40-049 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000811294, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 634 296 91 38, posiadająca numer REGON: 384741492.

2) Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować na w/w adres Administratora lub mailowo pod adresem e-mail: biuro@nowa-srodula.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 793-315-313.

3) Dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu przygotowania oferty sprzedaży w odpowiedzi na zapytanie, umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej/przeniesienia własności bądź aneksów/oświadczeń i innych niezbędnych dokumentów do tych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy,
  • w celu właściwej realizacji postanowień zawartych w umowie rezerwacyjnej/deweloperskiej/przeniesienia własności bądź aneksach/oświadczeniach i innych niezbędnych dokumentach do tych umów na postawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, tj. nieobowiązkowe dla wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w celu umożliwienia kontaktu z podmiotami świadczącymi na rzecz dewelopera usług – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PERFECTUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego i innych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia,
  • w celach analitycznych – na podstawie uzasadnionego interesu PERFECTUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, którym jest monitorowanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej wyników (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PERFECTUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ polegającego na ewentualnym ustaleniu roszczeń lub ich dochodzeniu, a także obronie przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • w celu umożliwienia kontaktu z podmiotami świadczącymi na rzecz PERFECTUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usług, tj. podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych preferuje się wycofywanie zgód wyłącznie drogą pisemną.

5) Dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora oraz podmiotom z nim współpracującym (tzw. odbiorcy danych), tj. w szczególności następującym podmiotom:

  • pośrednikom w obrocie nieruchomościami (w szczególności KM Business KAMIL Miąsko),
  • kancelarii notarialnej w zakresie przeprowadzenia czynności notarialnych,
  • podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi niezbędne do wykonania umowy, tj. usługi księgowe, fakturowanie, dochodzenie roszczeń, usługi prawne,
  • bankom w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu rachunków powierniczych oraz w zakresie realizacji płatności,
  • pośrednikom kredytowym w zakresie realizacji wniosków kredytowych/umów,
  • podwykonawcom w zakresie dokonania stosownych ustaleń budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • dostawcom usług IT,
  • organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania – gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia. Dla celów dowodowych preferuje się zgłaszanie w/w czynności Administratorowi danych osobowych drogą pisemną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych; maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 Rozporządzenia.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla ich dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie danych przekazywanych podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych, jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.